Dokumenty

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky prenájmu

 1. Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (VOP) s cenníkom alebo dohodou o cene tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme vozidla.
 2. Podmienkou prenájmu je vek vodiča od 25 rokov, pričom vodič musí mať platné vodičské oprávnenie a najmenej dvojročnú prax. Maximálny priemerný denný počet km je 750. Prípadne individuálna písomná dohoda s prenajímateľom s dohodnutou extra platbou za extra km.
 3. Nájomca pred začiatkom prenájmu predloží prenajímateľovi aktuálne doklady totožnosti (platný občiansky a vodičský preukaz, preukazy oprávnení ) a telefonický a e-mailový kontakt. Ak je nájomcom právnicka osoba, predloží štatutár údaje o sídle právnickej osoby, výpis z obchodného registra a svoje doklady totožnosti.
 4. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi vozidlo na základe preberacieho protokolu so zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie vozidla nájomcom a jeho oboznámenie s obsluhou trvá cca 60 minút. Odovzdávanie vozidla prenajímateľovi a kontrola trvá cca 30 minút. Vozidlo je preberané a odovzdávané na základe individuálnej dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, čo znamená, že čas a miesto si dohodnú individuálne. Obyčajne v mieste parkingu vozidla, na adrese Sielnica 499, čo je obec situovaná medzi Banskou Bystricou a Zvolenom (8 km od Zvolena a 15 km od Banskej Bystrice). Stroje sú odovzdávané v plne spôsobilom stave, s platnou technickou a emisnou kontrolou. Všetky zjavné poruchy sú vyznačené a zapísané do preberacieho protokolu, ktorý následne podpíšu obe strany.
 5. Stroje sú odovzdávané nájomcovi s plnou palivovou nádržou, na konci prenájmu sú preberané rovnako s plnou palivovou nádržou. Odovzdávajú sa skontrolované, vyčistené, umyté (exteriér aj interiér), vydezinfikované, u autokaravanu s naplnenými dvomi propánovými fľašami, naplnenou nádržou na vodu a prázdnou nádržou WC a odpadovej vody. Stroje disponujú so všetkými potrebnými platnými dokladmi na cestovanie v Európskych krajinách. Sú vždy vybavené ročnou diaľničnou známkou na jazdu po spoplatnených komunikáciach na území Slovenska a často aj okolitých krajín ako je ČR, Rakúsko a Maďarsko. Majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) aj havarijné poistenie.
 6. Nájomca sa zaväzuje stroje využívať výhradne na ich účel. Vrátiť ich včas v termíne dojednanom v zmluve, najneskôr do 18:00 hod. v stave nepoškodenom (teda v rovnakom, ako ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí. Prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávacom protokole. Stroje nájomca vracia vyčistené, umyté, s prázdnymi a vyčistenými odpadovými nádržami.V prípade, že je stroj vrátený nevyčistený / plná odpadová nádrž, WC, neumytý interiér či exteriér / účtuje sa upratovací poplatok 30 -, €.
 7. Rezervácia na požadovaný termín (elektronicky na web stránke, telefonicky alebo e-mailom) platí 3 dni. Záloha na rezerváciu prenájmu vozidla vo výške 50% z celkovej sumy je splatná do 3 dní od rezervácie. Jej pripísaním na účet prenajímateľa sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy vozidla (nehoda, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a podobne). V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii informuje nájomcu alebo budúceho nájomcu a vráti mu všetky uhradené poplatky. Zbytkových 50 % sumy prenájmu spolu s vratnou kauciou 750,– € a štartovacím balíkom 30,–€ sa uhrádza v deň preberania stroja. Kaucia slúži v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami (sú súčasťou preberacieho protokolu), krytia spoluúčasti pri havarijním poistení ako i krytia nákladov pri vrátení vozidla, ktoré môžu byť účtované při odovzdávaní vozidla prenajímateľovi za zmluvnú pokutu.
  • neodstrániteľné poškodenie, strata vybavenia alebo súčastí vozidla sú hradené v plnej výške

  Ak škodu nie je možné určiť při odovzdávaní vozidla, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi všetky škody a náklady s nimi spojené, spôsobené v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že celková výška škody presahuje uhradenú kauciu. Na všetky platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad.

 8. Stornovanie záväznej rezervácie je spoplatnené nasledovne:
  • viac ako 45 dní pred dňom prevzatia: 30% z celkovej sumy za prenájom
  • od 45 do 30 dní pred dňom prevzatia: 40% z celkovej sumy za prenájom
  • od 30 dní pred dňom prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom

  Uhradená kaucia bude v prípade nepoškodenia požičaného stroja vrátená v plnej výške pri odovzdávaní vozidla.
  Pri predčasnom vrátení stroja nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie alikvótnej časti sumy za prenájom.

 9. V prípade objektívnej príčiny na strane nájomcu (choroba, úraz a podobne) znemožňujúcej začatie čerpania predmetu prenájmu si prenajímateľ vyhradzuje právo posúdiť jej relevantnosť a jej doklad. V prípade objektívnej príčiny má nájomca možnosť vybrať si iný voľný termín prenájmu. Tento bod sa nevzťahuje na predčasné ukončenie prenájmu, teda vrátenie vozidla pred uplynutím dohodnutej doby prenájmu. Aktuálne- KORONAVIRUS – v prípade nemožnosti prevziať akýkoľvek náš stroj z dôvodu epidemiologického stavu v SR, je vrátená záloha aj kaucia v plnej sume ihneď v dátume preberania strojov.
 10. Pri nedodržaní termínu vrátenia (z iných dôvodov ako technická porucha na vozidle brániaca bezpečnému presunu vozidla do miesta vrátenia) bude nájomcovi za každý deň omeškania účtovaný poplatok 200,– €.
 11. Nájomca uhrádza všetky ďalšie a ostatné náklady spojené s prevádzkou vozidla po jeho odovzdaní prenajímateľom.
 12. Nájomca vyhlasuje, že vozidlo nebude využívať na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb, ktoré netvoria súčasť posádky, ťahanie alebo vlečenie vozidla alebo iného prívesu bez písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca zároveň vyhlasuje, že vozidlo bude vedené výlučne osobami, ktorých doklady predložil v zmysle týchto VOP. Na vozidle je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy (polepovanie, vŕtanie a podobne). Nájomca zodpovedá za to, že vo vozidle nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, páchnúce či znečisťujúce veci či zvieratá. Akékoľvek opravy potrebné v čase prenájmu vozidla je nutné konzultovať s prenajímateľom. Odstránenie závad vzniknutých bežným opotrebovaním (vypálená žiarovka a podobne) hradí prenajímateľ na základe dokladu o nákupe, ktorý nájomca predloží pri odovzdaní vozidla. Odstránenie závad vzniknutých vinou nájomcu hradí nájomca (defekt, prerazená pneumatika a podobne).
 13. Nájomca sa zaväzuje vozidlo využívať výhradne na jeho účel. Nájomca zároveň zodpovedá, že vozidlo nebude riadiť osoba pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných alebo návykových látok. V čase prenájmu vozidla nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celý čas prenájmu vozidla. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie prenájmu, bude táto fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške.
 14. V prípade, že dôjde k porušeniu týchto VOP podľa bodov 7, 13, a 14 je prenajímateľ oprávnený nájomcovi vozidlo odobrať i bez jeho súhlasu a na jeho náklady. V tomto prípade sa nájomca zaväzuje ich uhradiť na základe daňového dokladu do 14 dní od doručenia výzvy.
 15. V prípade poškodenia vozidla, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti je nájomca povinný bezodkladne vykonať nasledujúce kroky:
  • privolať políciu
  • zdokumentovať udalosť, spísať zápisnicu o nehode, vytvoriť fotodokumentáciu
  • neuznávať nároky žiadnej tretej strany
  • telefonicky ihneď kontaktovať prenajímateľa
 16. V prípade odcudzenia vozidla je nájomca povinný okamžite kontaktovať políciu a prenajímateľa a spísať o tom zápisnicu. Jednu kópiu zápisnice spolu s kľúčmi a dokladmi od vozidla odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnejvýške ju uhradiť prenajímateľovi.
 17. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí vozidla nájomca bezodkladne kontaktuje prenajímateľa a následne sa riadi jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky kroky potrebné na odstránenie týchto závad.
 18. V prípade poruchy nezavinenej nájomcom, ktorá je takej povahy, že bráni jeho bezpečnej mobilite, sa prenajímateľ zaväzuje poskytnúť náhradné vozidlo do 24 hodín. V prípde, že prenajímateľ v dotknutom čase nedisponuje takýmto vozidlom, do 24 hodín zabezpečí prepravu všetkých pasažierov do miesta prevzatia vozidla. V tomto prípade bude nájomcovi za nevyčerpané dni prenájmu vrátená alikvótna časť sumy za prenájom.
 19. Nájomca sa zaväzuje počas prenájmu s vozidlom starostlivo nakladať a chrániť ho. Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie vozidla sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti vozidla, výbavu a zariadenie ako i osobné veci nájomcu. Vo vozidlách ja zakázané fajčiť.
 20. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi vozidlo riadne a včas nie z vlastního zavinenia alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 5 pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.
 21. Výbava autokaravanu zahrnutá v cene:
  • stôl
  • stoličky (4 ks)
  • kliny na vyrovnanie vozidla s vodováhou (2 ks)
  • sada kuchynských riadov a príbory pre 6 osôb
  • predlžovací kábel na 230 V – 15 m plus redukcia do zahraničia
  • hadica na doplňovanie vody
 22. Nájomca a prenajímateľ svojim podpisom týchto VOP potvrdzujú, že si VOP prečítali a porozumeli ustanoveniam obsiahnutým v týchto VOP. Na dôkaz svojej slobodnej a vážnej vôle prijať záväzky vyplývajúce pre nich z týchto VOP, pripájajú svoje podpisy a zároveň vyhlasujú, že tieto VOP neboli podpísané za nevýhodných podmienok alebo v tiesni.

VOP budú podpísané v 2 vyhotoveniach, 1 x pre prenajímateľa a 1 x pre nájomcu.

Prenajímateľ:
KOHAJDA s.r.o.
Sielnica 499
962 31, Sielnica MUDR. Jozef Kohajda MBA

IČO: 366 18 799
DIČ: 2021731624
IBAN: SK22 1100 000­0 0026 2778 0­839

mobil : 0905 642 800, 0911 570 891, 0918396093
e-mail: [email protected]

[ « späť ]


Súvisiace položky: 1 - 3 / 3

Zásady ochrany osobných údajov

zápis: 17.05.2019 | aktualizácia: 21.05.2019 | počet zobrazení: 1194

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely kontaktného formulára

zápis: 17.05.2019 | aktualizácia: 21.05.2019 | počet zobrazení: 902

Súbory Cookie

zápis: 17.05.2019 | aktualizácia: 17.05.2019 | počet zobrazení: 1153

KOHAJDA s.r.o.
Sielnica 499, 962 31, Sielnica, Slovenská republika
tel.: 0905 642 800
počet prístupov od 20.05.2019: 17290
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie