Požehnanie Domov 2022


Prvoprij maj ci 2022 Birmovanci 2022 Poz vame v s Vysluhovanie sviatost Stalo sa vo farnosti Synoda 2022 2023 Rok rodiny Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia P na V mene, Otca i Syna i Ducha Sv t ho Amen Pokoj n šmu domu a všetk m, čo v ňom b vameDOM Ste tu Provincia Kateg ria quot DOM quot Požehnanie kr žov Bratislava, Bratislava rača, DOM , 13 m ja 2022 Posviacka nov ch priestorov 27 apr la 2022 Nedeľa Božieho milosrdenstva 26 apr la 2022 P ť k sv t mu Jozefovi 21 apr la 2022 Naša nov pastor ciaV voz separ tov na II polrok 2022 Kalend r v vozov KO a TO na rok 2022 V voz 2022 trieden odpad I polrok 2022 Kalend r v vozov KO na rok 2022 a TO na I poplrok 2022 Kalend r zberu odpadov na rok 2022 Triedenie odpadu Stavebn rad Gal rie Zauj mavosti SMS Spr vyPreber me spolu Božie Slovo a modl me sa k živ mu Bohu za požehnanie pre streda 15 j na 2022 18 00 zborov dom Teheln 12 NM Mnešice 22 j na 2022 18 00 zborov dom Teheln 12 NM MnešicePriatelia Quo Vadis, o z Vetern 1629 1 811 03 Bratislava E mail info domquovadis sk IČO 421 75 585 Ďalšie kontaktn inform ciePožehnanie Misijn ho domu na Sri Lanke Na Sr Lanke požehnali 31 okt bra 2022 misijn dom , ktor podporili P pežsk misijn diela na Slovensku Nach dza sa vo farnosti sv Šebasti na v Negombe, kde na Veľkonočn nedeľu počas teroristick ch tokov v roku 2019 priamo v kostole zahynulo 115 ľud Dnes do chr mu v NegombeK zňov text 4M 6, 22 27 Slov tohto požehnania opakujeme v našich bohoslužb ch nedeľu čo nedeľu Všetci ich pozn me ako ronosvk požehnanie Aj keď presnejšie by sme mali hovoriť o Hospodinovom požehnan , ktor mal ron a jeho synovia pravidelne vyslovovať nad Izraelsk m n rodom Dodnes ma požehnanie fascinujeDomov Pr ležitostn Modlitebn kocky požehnanie požehnanie požehnanie Ďalšia z obľ ben ch modlitebn ch kociek – pln Božieho požehnania a zasľ ben tak ch prepotrebn ch pre n š každodenn život množstvo požehnanie Pridať do koš kaN vštevy a pomazanie chor ch, nahlasovanie pohrebov, požehnanie domov a pr bytkov 0950 288 567 26 febru ra 2022 Novinky Rodinn t bor 2022 2 febru ra 2022 Novinky, Oznamy Pastoračn služba v našej farnosti od 10 12 2022 11 decembra 2022 …Domov Vlak Kostoly oslavuj požehnanie zvierat Kostoly oslavuj požehnanie zvierat Vlak 2022 Editor Carol Cain Nap š Mi Tim Bailey pre naše str nky Tim Bailey pre naše str nky K m požehnanie zvierat nie je jednou z najv čš ch udalost cirkvi, je veľmi popul rna a podľa Faulkeho l ka viac ne episkop lskych aNo Boh je vern a teraz maj manželia Kov čovci dom , sedem det a c tia požehnanie a radosť 11 05 Doma je doma Popoludňajšia publicistika 12 00 Anjel P na Z znam poludňajšej modlitby Sv t ho Otca s kr tkym zamyslen m Duchovn obnova TV LUX v Medžugor 2022Nech v m je tabuľka Požehnanie domu , ktor si m žete zavesiť na dvere, alebo stenu každodennou pripomienou k modlitbe za ochranu vašich pr bytkov „Tvoje požehnanie Pane, nech spoč va na každom kto k n m prich dza Tvoj pokoj a ochrana nech je s každ m, kto od n s odch dza Tvoja pr tomnosť nech teš a chr niOfficial website of the 2022 U S Open at The Country Club, in Brookline, Mass , June 16 19 The U S Open, one of golf s four major championships, is conducted by the USGATrojkr ľov požehnanie Bratislava, 08 01 2010 Starobylou trad ciou na Slovensku je Trojkr ľov požehnanie domov a pracov sk V tomto roku sme požehnali pracovisk na Ministerstve vn tra SR Pribinova , na Prez diu PZ Račianska , na Gener lnom riaditeľstve ŽP, na NB a na mnoh ch in ch pracovisk ch, ktor patria do p sobenia vikari tu MV SR04 06 2022 Emauzy Fatimsk sobota 07 05 2022 Emauzy Fatimsk sobota 02 04 2022 Emauzy fatimsk sobota 05 03 projekty domov pon ka viac ako 880 projektov rodinn ch domov O Božiu pomoc a požehnanie v partnerstve a živote pre Františka a Ter ziu Ter ziam žete d vať našim ekon mkam alebo poslať bankov m prevodom č čtu IBAN SK59 6500 0000 0000 2030 6242, nutn do pozn mky nap sať, pre ktor kostol je milodar určen16 1 2022 Holy Mass 10 00 Second Sunday in the over year period CNE Beckov Translated Dom m že požehnať aj laik v rodine otec, alebo mama, vtedy sa kon nest va sv teninou, je istou formou modlitby a odovzdanosti rodiny Bohu Jeho požehnanie je z roveň slovo i …Požehnanie alebo prekliatie 12 filmov ch post v , s ktor mi bud herci už navždy spojen Rozhovory Auto a Hi tech Koment r t ždňa Naša fikcia Slovensk mafia Video Zatvoriť vyhľad vanie Zatvoriť Hlavn menu Domov Zahraničie Kauzy Ľudia Rozhovory Veda a zdravie Video Odpor čame Kauzy Hist ria Veda aOfici lne str nky mesta Košice Nahl ste fotografiu mestu Košice Uveďte d vod, kv li čomu by mesto Košice malo t to fotografiu zrušiť zobrazenie na tejto webovej str nkeOstatn Požehnanie do baz r Predaj ľahko a r chlo na Bazoš sk Cez 400 tis c už vateľov za deň Požehnanie do domu i na chalupu 23 5 2022 2022 Bazoš Inzercia, baz r Pomoc, Ot zky, Hodnotenie, Kontakt, Reklama, Podmienky, Ochrana dajov, RSS, Mobiln verzia Inzer ty Ostatn celkom 93594, za 24 hod n 3350Požehnanie veľkonočn ch jed l v Prešove 1 7 Zv čšiť Všetky fotky Zdroj SITA Viktor ZamborskPožehnanie domu alebo bytu Požehnanie domu alebo bytu nahl ste po sv omšiach v sakristii alebo cez tento prihlasovac formul r Nahl sen pr bytky budeme požehn vať na sl vnosť Zjavenia P na v nedeľu 6 1 od 13 00 Požehn vať …Očistn ritu l bytu, domu , priestorov , ak sa v ňom nec tite dobre Samozrejme Tak ako je možn požehnanie , je možn aj prekliatie Všeobecn v klad na rok 2022 😇♥️💖Cena v kladu 40 eur, tento v klad v s upozorn , kde p jde vaša energia, pr padne v s nasmeruje kde by mala sť, d m v m radu, čo zmeniťMaľovanie podľa č siel Požehnanie Ako vyzer obraz s vn torn m r mom a bez r mu viac detailov tu Vytvorte si p tav umeleck dielo bez ohľadu na predch dzaj ce sk senosti a zručnosti s maľovan m Pustite sa do maľovania č slo po č sle a sledujte, ako v m pod rukami vznik vlastnoručne namaľovan obrazHodov sv t omša a Požehnanie Domu spomienok Poz vame V s na Sl vnostn sv t hodov omšu dňa 9 septembra 2018 o 11 00 h do Kaplnky v Babkove a 15 septembra 2018 o 11 00 h do Lietavskej Svinnej na sv t omšu, po ktorej n m p n far r sl vnostne požehn obnoven Dom spomienok v obciDomov Odznelo v R me 30 apr la a 1 m ja 2022 Dnes v nedeu 1 m ja 2022 bola sv t omša v Bazilike sv Pavla za hradbami Kazateľom bol otec biskup vladyka Peter Rusn k Teraz v m d m požehnanie a budeme sa modliť, aby v s všetk ch P n požehnal A potom v s pozdrav m, ale je tu probl m, t to noha gesto smerom kSrdečne V s poz vame na Letn aukciu v tvarn ch diel v utorok 14 j na o 19 00 hod v Jurkovičovej tepl rni Aukcia bude prebiehať v kombinovanej forme do pondelka 13 6 do 21 00 hod ako online na www soga sk, n sledne s dosiahnut mi v sledkami naživo v utorok20 45 Požehnanie plavby lode kardin lom Dominikom Dukom – arcibiskupom Pražsk m 21 00 Koncert na hladine Vltavy pod Karlov m mostom 21 55 Veľkolep barokov ohňostroj Kalend rium CYKLOpodujat v Prešovskom kraji 2022 21 apr 31 dec Všetky aktu lne podujatia O n sN JOMN BYTOV DOM 12 b j JUH dnes, pondelok 6 6 2022 26 C 17 C utorok 7 6 28 15 C streda 8 6 21 15 C štvrtok 9 6 Mobiln aplik cia Obsah lt Sp ť na FOTOGAL RIA Požehnanie nov ho v na v kostole Az jbor meg ld sa a templomban Požehnanie nov ho v na v kostole Az jbor meg ld sa a templombanubytovanie vo vybranej kateg rii lek rske vstupn vyšetrenie EKG, meranie tlaku, pulzu, BMI a z kladn eduk cia klienta, kontroln a v stupn vyšetrenie racion lnu stravu formou plnej penzie, strava je serv rovan 25 PROCED R hydrokineziterapia, skupinov telocvik, Nordic Walking, proced ry predp san lek romPožehnanie veľkonočn ch pokrmov Prijmi pozvanie do n šho domu Zost vaj s nami a daj, nech st le pociťujeme tvoju pr tomnosť a tvoje požehnanie Oznamy farnosti na obdobie 23 5 2022 – 29 5 2022 Rozhlasov p ť r dia LUMEN Dni Spišsk ho Jeruzalema ochrana osobn ch dajov Sv t otec P pež František, JorgeV každom čase vern si aj keď som s m, vern si aj keď ťa nec tim Keď všetko pad , st ly si v každej zmene st ly si ja ti ver m Ďakujem ti, Pane, za tvoje požehnanie že pri mne stoj š Nech tvoja l ska, Pane, sa mojou l skou staneAnjelsk požehnanie 12, 58 € Pri n kupe nad 49 € m te poštovn zadarmo Čoskoro založili vydavateľsk dom IKAR, ktor dnes čitatelia poznaj ako najv čšie slovensk vydavateľstvo Za svoju existenciu vydal IKAR tis ce titulov a stovky bestsellerov r znych ž nrov, z ktor ch sa dovedna predalo viac ako 34 mili novSviečka anjelsk požehnanie Rafael 8, 5 cm Do n kupn ho koš ka Do n kupn ho koš ka Dod vku zrealizujeme priamo a pohodlne až k V m domov Vyberiete si z r znych možnost prevedenia platby Ak sa V m v robok nebude p čiť, m te možnosť bezplatn ho vr tenia tovaru Impressum Obchodn podmienky Online obchoduKošice 15 apr la TASR – Stovky ľud dnes podvečer prich dzali do košick ho D mu sv tej Alžbety na požehn vanie veľkonočn ch pokrmov V koš čkoch dali r mskokatol ckym kňazom požehnať tradičn jedl , najm m sov v robky, vaj čka, syr a chlieb paschu quot Zvyk požehn vania veľkonočn ch jed l s vis soBlažej sa vr cne pomodlil, požehnal dieťa a chlapec sa uzdravil Po jeho smrti sa tiež diali z zraky uzdravenia Vyvinula s trad cia, že na sviatok sv Blažeja 3 febru ra sa udeľuje požehnanie sv Blažeja – požehnanie hrdla Sv Blažej patril medzi štrn stich pomocn kov v n dzi Je veľmi uctievanUpratovanie kostola pros me veriacich z domov od č 501 – 600 V pr pade veľmi zl ho počasia, by kňaz dal požehnanie iba vonku pred kostolom Na sl vnosť Najsv tejšieho Kristovho Tela a Krvi m žeme za obvykl ch podmienok z skať pln odpustky pri n božnej časti na procesii – 15 j la 2022 15 – 22 j lPondelok Sv t ho Antona, op ta, spomienka Piatok Sv tej Agnesy, panny a mučenice, spomienka Nedeľa 3 nedeľa cez rok – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA PORIADOK A MYSLY SV T CH OMŠ Pondelok 17 janu r 2022 Turčianky 17 00 Za zdravie a …Požehnanie pr bytkov 6 1 2022 , štvrtok Z kostolov si možno vziať požehnan vodu a kriedu domov a spolu s bl zkymi si požehnať svoje pr bytky Text modlitby a postup pri požehnan našich bytov a domov aj s verziou pre tlač Zjavenie P na 6 1 2022 , štvrtok Charita DNV rok v službe 2 1 2022 , nedeľaPožehnanie pr bytkov 6 1 2022 , štvrtok Z kostolov si možno vziať požehnan vodu a kriedu domov a spolu s bl zkymi si požehnať svoje pr bytky Text modlitby a postup pri požehnan našich bytov a domov aj s verziou pre tlač Zjavenie P na 6 1 2022 , štvrtok Charita DNV rok v službe 2 1 2022 , nedeľaZrno, ktor m sa dom vysiela, by sa nemalo odstraňovať pred z padom slnka Nasleduj ci deň ho m žete jemne zamiesť a nechať ho až do krstu v rohoch miestnost Potom dať kurčat alebo vt ky na dvore, ale v každom pr pade, nehazujte Takže svojimi vlastn mi rukami odmietnete požehnanie pre nasleduj ci rokPrežite vesel veľk noc a vyberte si verše na veľk noc Vesel veľk noc – vinše k veľkej noci Nech ťa t to Veľkonočn nedeľa inšpiruje k novej n deji, šťastiu, prosperite a hojnosti, všetko prijat skrz Božiu božie milosť Veľk noc prin ša n m n dej, a nech n m pretrv navždy v našich srdciach navždyStredn odborn škola pedagogick blahoslavenej Laury Stredn odborn škola pedagogick blahoslavenej Laury J na Holl ho 9, 917 01 Trnava 0918 739 299 z stupkyňa riaditeľa školy 0918 739 311 ekon mka školy 0918 740 220 v dajn školsk jed leň 0918 740 376 inform tor školyD kazom toho s z snuby škandin vskej princeznej M rthy Louise, ktor sa ide v 50 ke vyd vať za americk ho šamana Dureka Verretta 47 Netradičn dvojica spolu začala randiť v roku 2019 a spojila ich pr ve z ľuba v spiritualite Zatiaľ čo Durek podľa vlastn ch slov objavil svoju šamansk str nku už ako 5 ročn , keďTERM NY PRV HO SV T HO PRIJ MANIA 2022 Mil rodičia, oznamujeme V m term ny, kedy bud v našej farnosti 1 sv t prij mania det DUNAJSK LUŽN – 29 m ja 2022 nedeľa – 09 00h, 10 30h KALINKOVO – 12 j na 2022 nedeľa – 09 00h ROVINKA – 12 j na 2022 nedeľa – 09 00h Organizačn stretnutie ohľadomN JOMN BYTOV DOM 12 b j SEVER dnes, štvrtok 10 2 2022 11 C 4 C piatok 11 2 9 3 C sobota 12 2 7 0 C nedeľa 13 2 3 0 C Mobiln aplik cia Obsah lt Sp ť na FOTOGAL RIA POŽEHNANIE ADVENTN HO VENCA 2020 AZ ADVENTI KOSZOR MEG LD SA POŽEHNANIE ADVENTN HO VENCA 2020 AZ ADVENTI KOSZORDomov Farnosť 10 30 – na poďakovanie P Bohu za dar kňazstva na 1 v r vysviacky a prosba o požehnanie a ochranu P M rie do ďalš ch rokov kňazstva PO 13 6 18 00 – na poďakovanie P nu Bohu za dar Z pis omšov ch myslov na 2 polrok 2022 aj v tomto t ždni Upratovanie kostola v tomto t ždni skupina č 3Formačn kurz lektorov I V sobotu 4 j na 2022 ožili pastoračn priestory v podkrov farskej budovy v Zuberci, pretože sem prišlo 30 lektorov a lektoriek zo Zuberca, Trstenej, Tvrdoš na, Nižnej n Oravou, Or B Potoka a Habovky Od r na 8 30 hod až do večern ch bohoslužieb 18 00 sa vzdel vali, diskutovali a cvičili sa vFotka z fotogal rie Veľkonočn požehnanie jed l v Lesnici Prihl siť cez Google Prihl siť cez Facebook Prihl siť cez AppleSo 19 Juni 2022 10 00 Uhr 1 SONNTAG NACH TRINITATIS zu den Details Das Wort zum Alltag NOCH NICHT ffnungszeiten Dom Montag bis Sonntag – 10 00 17 00 Uhr Zwischen Anfang Januar und Mitte M rz ist der Dom von 13 00 …Kr ľ Milosrdenstva alebo obraz Božieho milosrdenstva je n zov pre zobrazenie zmŕtvychvstal ho Ježiša Krista, tak ako sa zjavil sv tej Faust ne Kowalskej dňa 22 febru ra 1931 v poľskej obci Kiekrz Na obraze je zobrazen zmrtv chvstal Ježiš Kristus v bielom r chu so stopami po ukrižovan na ruk ch i noh ch Prav ruku m zodvihnut na požehnanie , druhou sa dot kaPodujatia v Piešťanoch Piešťany s zn me podujatiami mestsk ho, celoslovensk ho i medzin rodn ho v znamu Konaj sa tu hudobn festivaly, filmov prehliadky, s ťaže rozhlasov ch hier, koncerty a v stavy v tvarn ho umenia Podrobnejšie inform cie o jednotliv ch podujatiach v Piešťanoch v roku 2022 n jdete v aktualit chFotka z fotogal rie Veľkonočn požehnanie jed l v Lesnici Prihl siť cez Google Prihl siť cez Facebook Prihl siť cez AppleN hľad fotogal rie Hlavn časť organa, ktor bola najviac poškoden pri požiari v roku 1968 aj s maľbou sv Cec lie na strope z fotogal rie Požehnanie obnoven ho organa v JasoveDnes je štvrtok, 9 6 2022 , meniny m Stanislava Aktu lne O n s Farsk rada Omše Sviatosti Fotogal ria Inzer ty Kontakt Mailing list Linky Ikona Kristus N dej Eur py Posolstvo KBS Požehnanie domov a bytov 28 01 2018 08 00 V obdob Zjavenia P na je zvykom požehn vať domy a byty a nad dvere umiestniť n pis VDOM Ste tu Provincia Kateg ria quot DOM quot Požehnanie kr žov Bratislava, Bratislava rača, DOM , 13 m ja 2022 Posviacka nov ch priestorov 27 apr la 2022 Nedeľa Božieho milosrdenstva 26 apr la 2022 P ť k sv t mu Jozefovi 21 apr la 2022 Naša nov pastor ciaDnes je 12 janu r 2022 , streda Sekcie MV SR Sekcie MV SR Ministerstvo vn tra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava Starobylou trad ciou na Slovensku je Trojkr ľov požehnanie domov a pracov sk Kňaz pros Boha o požehnanie v danom roku pre všetk ch čo na jednotliv ch pracovisk ch pracuj alebo v žij vo svojich domochDreven tabuľka Rodina, domov , požehnanie je kr snou dekor ciou do bytu ale d sa použiť aj na dozdobenie darčekov ho koša Dreven tabuľka je vo fialovom preveden v provens lskom št le s mot vom levandule Je vkusn m doplnkom do každ ho domu nielen ako v zdoba, ale aj ako rodinn motto Z vesn tabuľka je vhodn ako darček do nov ho domu alebo pre rodičov„S t m COVID 19 to nie je tak jednoduch , ako som si myslel Veľa vec som si uvedomil, až keď som sa rozpr val s lek rmi a so sestrami, staraj cimi sa o pacientov, ktor boli na tom podstate horšie než ja, “ vysvetlil pre PLUS 7 DN Po obojstrannom z pale pľ c s koronav rusom str vil Ban š sviatky aj na pľ cnej ventil ciiPožehnanie domov v čase sviatku Zjavenia P na V mene, Otca i Syna i Ducha Sv t ho Amen Pokoj n šmu domu a všetk m, čo v ňom b vame I s duchom tvoj m Poč vajme slov sv Evanjelia podľa Mat ša 2, 1 12 Keď sa za čias kr ľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od v choduBožie požehnanie Pohľadnica – blahoželanie s biblick mi veršami zo Žalmu 65, 5 a z 5 knihy Mojžišovej 28, 3 a kyticou kr tkych osobn ch prian Pridať do koš ka Katal gov č slo VK95 Kateg rie BlahoželaniaPrvoprij maj ci 2022 Birmovanci 2022 Poz vame v s Vysluhovanie sviatost Stalo sa vo farnosti Synoda 2022 2023 Rok rodiny Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia P na V mene, Otca i Syna i Ducha Sv t ho Amen Pokoj n šmu domu a všetk m, čo v ňom b vameČasy, keď boli najd ležitejšie majetky, domy , dedičstv a rodičia sa rozhodovali pre jedno dieťa, aby sa majetok nedelil, s už asi za nami Keď č tate Star zmluvu, hlavne dobu patriarchov, zbad te, že d ležitejšie ako dedičstvo bolo vtedy požehnanie Na majetku ani tak veľmi nez ležalo, aspoň niektor mK zňov text 4M 6, 22 27 Slov tohto požehnania opakujeme v našich bohoslužb ch nedeľu čo nedeľu Všetci ich pozn me ako ronosvk požehnanie Aj keď presnejšie by sme mali hovoriť o Hospodinovom požehnan , ktor mal ron a jeho synovia pravidelne vyslovovať nad Izraelsk m n rodom Dodnes ma požehnanie fascinujeDomov Hist ria Hist ria farnosti Spr vcovia farnosti Erb farnosti Oznamy Pozv nky Bližšie inform cie o Levočskej p ti 2022 na Mari nskej hore s na n stenke Požehnanie matky pred p rodom v nedeľu, po sv omši o 10 00 h resp 11 00 h na požiadanie 16 01 2022 20 02 2022N vštevy a pomazanie chor ch, nahlasovanie pohrebov, požehnanie domov a pr bytkov 0950 288 567 26 febru ra 2022 Novinky Rodinn t bor 2022 2 febru ra 2022 Novinky, Oznamy Pastoračn služba v našej farnosti od 10 12 2022 11 decembra 2022 …N dzov stav a z kaz vych dzania od piatka 10 decembra 2022 Z kaz vych dzania obmedzuje slobodu pohybu a pobytu z kazom vych dzania od 17 decembra 2022 v čase od 20 00 hod do 05 00 hod nasleduj ceho dňa do odvolania, najnesk r však do 9 janu ra 2022 , pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na čel časti na bohoslužbe alebo na n boženskom …DOMOV GAL RIA HIST RIA REKONŠTRUKCIA KŇAZI OZNAMY KONTAKT Don Jožko T th SDB v našej farnosti 2022 T th J zsef atya pl b niatemplomunkban 2022 Az dventi koszor meg ld sa Boldogf n 2022 Požehnanie adventn ho venca v Boldogu 2022 Poklona Sv Olt rnej Boldog 2022 Szents gim d s 2022 BoldogfaDomov Pr ležitostn Modlitebn kocky požehnanie požehnanie požehnanie Ďalšia z obľ ben ch modlitebn ch kociek – pln Božieho požehnania a zasľ ben tak ch prepotrebn ch pre n š každodenn život množstvo požehnanie Pridať do koš kaPožehnanie obnoven ho kr ža prebehlo d stojne a za hojnej časti ľudu Heligonk ri z Novote zahrali piesne, ktor vyjadruj vieru v Ježiša, ktor n m z skal sp su svojou smrťou a zmŕtvychvstan m Ďakujem všetk m, ktor zrealizovali pr ce pri obnove kr ža a aj našim heligonk rom FOTO Adam ZavoďančikPožehnanie veľkonočn ch jed l v košickom D me 1 11 Zv čšiť Všetky fotky Zdroj TASR Milan Kapusta3 j na 2022 Adventn obdobie na našej škole začalo tradične požehnan m adventn ch vencov cez veľk prest vku Naši žiaci prv ho stupňa priniesli kr sne vence, ktor n š p n kapl n požehnal a povzbudil n s slovami z listu Rimanom 13 “Veď teraz je n m sp sa bližšie, ako vtedy, keď sme uverili Noc pokročilam žete d vať našim ekon mkam alebo poslať bankov m prevodom č čtu IBAN SK59 6500 0000 0000 2030 6242, nutn do pozn mky nap sať, pre ktor kostol je milodar určen
117 | 162 | 196 | 68 | 196

news
KOHAJDA s.r.o.
Sielnica 499, 962 31, Sielnica, Slovenská republika
tel.: 0905 642 800
počet prístupov od 20.05.2019: 17290
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
re |